ÔNG LÊ MẠNH CƯỜNG

ÔNG LÊ MẠNH CƯỜNG
Tổng Giám đốc
Tổng công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam (PTSC)

 

| TIỂU SỬ

KINH NGHIỆM: 28 NĂM LÀM VIỆC CHO PTSC (1995 – NAY)

  • Từ tháng 5/2018 đến nay:
   Chức vụ: Thành viên Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc PTSC
  • Từ tháng 8/2009 đến thang 5/2018:
   Chức vụ: Phó Tổng Giám đốc PTSC
  • Từ tháng 2/2008 đến tháng 8/2009:
   Chức vụ: Trưởng Ban Phát triển Kinh doanh & Quản lý Dự án, PTSC.

CHUYÊN MÔN:

  • Đại học Giao thông Vận tải TP. HCM.

Chuyên ngành: Điều khiển tàu biển.

| CHỦ ĐỀ

Năng lực doanh nghiệp Việt Nam trong phát triển ngành công nghiệp điện gió ngoài khơi – nhìn từ thực tiễn PTSC và các kiến nghị, đề xuất