ư

Ông David Wei

Tổng giám đốc, Huawei Việt Nam

TIỂU SỬ

Ông công tác tại Việt Nam từ năm 2018 với chức danh phó tổng giám đốc phụ trách khối kinh doanh. Tháng 9 năm 2021, ông được bầu nắm giữ vai trò tổng giám đốc phụ trách thị trường Việt Nam. Ông có 20 năm làm việc trong lĩnh vực công nghệ thông tin tại Trung Quốc và quốc tế.

CHỦ ĐỀ

Phát triển nguồn nhân lực công nghệ thông tin cho quá trình chuyển đổi số: Kinh nghiệm quốc tế & đề xuất cho Việt Nam

TÓM TẮT

Đang cập nhật…