CƠ QUAN CHỦ TRÌ

BAN KINH TẾ TRUNG ƯƠNG

Ngày 30/9/1950, Ban Thường vụ Trung ương (khóa I) đã ra Quyết nghị số 57-QN/TW thành lập Ban Kinh tế Trung ương. Đây là cơ quan tham mưu, giúp việc của Ban Chấp hành Trung ương, trực tiếp và thường xuyên là Bộ Chính trị, Ban Bí thư trong việc định hướng xây dựng và hoàn thiện thể chế kinh tế; hoạch định đường lối, chủ trương, biện pháp lớn, quan trọng về kinh tế – xã hội.

CƠ QUAN PHỐI HỢP

 • Văn phòng Chính phủ
 • Bộ Công Thương
 • Bộ Thông tin và Truyền thông
 • Bộ Khoa học và Công nghệ
 • Bộ Kế hoạch và Đầu tư
 • Ngân hàng Nhà nước Việt Nam
 • Bộ Xây dựng
 • Bộ Giao thông vận tải
 • Bộ Giáo dục và Đào tạo
 • Bộ Nông nghiệp và PTNT
 • Bộ Y tế
 • Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội

Brochure sự kiện 2021

BÁO CÁO SAU SỰ KIỆN 2019

ĐƠN VỊ TỔ CHỨC

TẬP ĐOÀN IEC

IEC là một trong những tập đoàn hàng đầu về tổ chức sự kiện, nghiên cứu thị trường và cung cấp các dịch vụ tư vấn, nhất là trong lĩnh vực kinh tế số, đổi mới sáng tạo, công nghiệp thông minh, ngân hàng – tài chính. Chúng tôi tổ chức đa dạng các diễn đàn cấp cao, hội thảo, triển lãm, hội chợ trong nước và quốc tế với sự tham gia chỉ đạo của Chính phủ, Ban Kinh tế Trung ương, sự phối hợp của các ban, bộ, ngành trung ương, địa phương và các tập đoàn, doanh nghiệp hàng đầu của các nước. Từ những sự kiện thường niên quy mô lớn do IEC tổ chức cho tới những sự kiện thiết kế riêng phù hợp với nhu cầu khách hàng, chúng tôi đều hướng đến thúc đẩy kết nối đầu tư, gia tăng giá trị các thương hiệu, đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế – xã hội của Việt Nam. Sứ mệnh của IEC là kết nối, khai phóng sáng tạo, gia tăng giá trị cho các đối tác và khách hàng, đóng góp tích cực vào sự thịnh vượng chung của đất nước.”

CHƯƠNG TRÌNH HOẠT ĐỘNG IEC 2021

SỰ KIỆN SẮP DIỄN RA