Để biết thêm thông tin về các cơ hội tham dự, phát biểu, triển lãm và tài trợ tại
Diễn đàn cấp cao và Triển lãm quốc tế về Công nghiệp 4.0 , xin vui lòng liên hệ với chúng tôi tại:

GỬI THÔNG TIN LIÊN HỆ:

Loading