Bà Phan Thị Thanh Ngọc

Bà Phan Thị Thanh Ngọc
Giám đốc Tư vấn Chuyển đổi số
Công ty Công nghệ thông tin VNPT- IT

 

| TIỂU SỬ

Là Chuyên gia tư vấn chuyển đổi số cho các Bộ/ ngành và các Doanh nghiệp lớn, với hơn 15 năm kinh nghiệm thực tiễn trong các dự án lớn và trọng điểm:

  • Chuyên gia tư vấn kiến trúc Chính Phủ điện tử
  • Chuyên gia tư vấn Chuyển đổi số cho doanh nghiệp
  • Tham vấn các cơ chế, chính sách cho các dự án
  • Góp ý các dự thảo thông tư, nghị định

| CHỦ ĐỀ TRÌNH BÀY

Góc nhìn từ Doanh nghiệp và Đề xuất chính sách trong phát triển ngành công nghiệp công nghệ số Việt Nam

 

| TÓM TẮT TRÌNH BÀY

Nội dung trình bày gồm 03 phần lớn:

  1. Với vai trò trụ cột: Công nghiệp công nghệ số – Trụ cột của nền kinh tế số: Giới thiệu tổng thể, hiện trạng, nguyên nhân, vị trí của Việt Nam trong phát triển công nghiệp số.
  2. Vai trò và trách nhiệm: Vai trò của các tập đoàn công nghệ lớn của Việt Nam
  3. Đề xuất cơ chế, chính sách thúc đẩy phát triển công nghiệp công nghệ số