PGS.TS Đoàn Quang Vinh

Hiệu trưởng, Trường Đại học Bách khoa – ĐHĐN

TIỂU SỬ

PGS.TS Đoàn Quang Vinh, sinh năm 1962, quê quán tại Đà Nẵng. Sau khi tốt nghiệp đại học chuyên ngành Kỹ thuật Điện tại Tiệp Khắc vào năm 1986, PGS.TS Đoàn Quang Vinh về làm Giảng viên Khoa Điện tại Trường Đại học Bách khoa, Đại học Đà Nẵng. Năm 1996, PGS. TS Đoàn Quang Vinh bảo vệ thành công luận án Tiến sĩ tại Cộng hòa Séc và được Hội đồng chức danh Giáo sư công nhận Phó Giáo sư vào năm 2004. Hướng nghiên cứu chính của PGS. TS Đoàn Quang Vinh là điện tử công suất, kỹ thuật robot và hệ thống thông minh, điều khiển truyền động điện và lý thuyết điều khiển. PGS. TS Đoàn Quang Vinh hiện đang giữ chức vụ Hiệu trưởng của Trường Đại học Bách khoa, Đại học Đà Nẵng từ năm 2017.
Trường Đại học Bách khoa – Đại học Đà Nẵng là trường đại học đào tạo về kỹ thuật, công nghệ lớn nhất ở khu vực miền Trung và Tây Nguyên và là một trong ba trường Đại học Bách khoa của Việt Nam. Nhà trường luôn xác định rõ sứ mạng và mục tiêu phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, nguồn lực của mình, đồng thời gắn kết với chiến lược phát triển kinh tế – xã hội của thành phố Đà Nẵng; các tỉnh miền Trung – Tây Nguyên và cả nước. Nhà trường đã đẩy mạnh công tác chuyển đổi số trong giáo dục, đổi mới nội dung và phương pháp đào tạo để ngày càng thích nghi CMCN 4.0 và tranh thủ nhiều nguồn lực, chú trọng đầu tư hình thành nhiều phòng thí nghiệm trọng điểm, đáp ứng yêu cầu của tình hình mới. Hoạt động nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ của cán bộ và sinh viên đã có những chuyển biến mạnh mẽ, nhiều đề tài mang tính thực tiễn cao gắn liền với các hoạt động đào tạo và sản xuất góp phần phát triển kinh tế xã hội của đất nước đồng thời hỗ trợ đắc lực cho việc hoàn thiện kiến thức và kỹ năng của sinh viên khi tốt nghiệp.

CHỦ ĐỀ

Updating…

TÓM TẮT

Updating…