Ông Võ Quang Lâm

Phó Tổng Giám đốc, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN)

 

TIỂU SỬ

Ông Võ Quang Lâm sinh năm 1964 tại Nghệ An. Ông tốt nghiệp chuyên ngành Kỹ thuật điện cao áp và có học vị Tiến sỹ kỹ thuật điện tử – Tin học, cao cấp lý luận chính trị – hành chính.
Ông Võ Quang Lâm đã trải qua nhiều vị trí lãnh đạo chủ chốt tại các Ban, đơn vị thành viên của EVN trước khi được bổ nhiệm làm Phó Tổng giám đốc EVN vào tháng 8/2017 như: Giám đốc Công ty Thông tin Viễn thông Điện lực; Chánh Văn phòng, Trưởng Ban Quan hệ cộng đồng, Trưởng Ban Quản lý Đấu thầu EVN; Thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Tư vấn xây dựng Điện 2.
Hiện tại, Ông Võ Quang Lâm đang kiêm nhiệm thành viên, Ban chỉ đạo triển khai Đề án nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh và Năng suất lao động giai đoạn 2016 – 2020 của Tập đoàn Điện lực Việt Nam, Phó trưởng ban chỉ đạo – Ban Chỉ đạo Chuyển đổi số và Ứng dụng công nghệ của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ 4 vào hoạt động sản xuất kinh doanh của Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam, Tổ trưởng Tổ công tác Chuyển đổi số trong lĩnh vực Kinh doanh và Chăm sóc khách hàng.

CHỦ ĐỀ

Ứng dụng thành tựu cuộc CMCN lần thứ 4 trong chuyển đổi số của EVN

TÓM TẮT

Bài trình bày sẽ giới thiệu chung về kế hoạch ứng dụng thành tựu CMCN lần thứ 4 vào hoạt động SXKD của EVN và đề án chuyển đổi số của EVN. 

Bên cạnh đó bài nói cũng đề cập đến một số thành tựu đạt được trong việc triển khai ứng dụng thành tựu của CMCN 4.0 như: 

  • Lĩnh vực Kinh doanh và Dịch vụ chăm sóc khách hàng
  • Lĩnh vực KTSX
  • Lĩnh vực ĐTXD
  • Lĩnh vực Quản trị nội bộ

Cuối cùng là nói về kế hoạch thực hiện tiếp theo.