Ông Trần Quốc Phương

Thứ trưởng, Bộ Kế hoạch và Đầu tư

TÓM TẮT

Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ

Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

Lĩnh vực phụ trách:

– Giúp Bộ trưởng theo dõi và chỉ đạo các lĩnh vực công tác: Tổng hợp chung về kinh tế đối ngoại, hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và vay ưu đãi; quan hệ hợp tác với Lào và Campuchia; tổng hợp các vấn đề về kinh tế vĩ mô và đầu tư công nói chung; dự báo kinh tế – xã hội; tài chính, tiền tệ, giá cả; chương trình mục tiêu quốc gia; xây dựng, tổng hợp kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội trung hạn, hàng năm (hỗ trợ Bộ trưởng); tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội tháng, quý, năm; thẩm định đầu tư, giám sát đầu tư; công tác quy hoạch; quản lý đấu thầu; công tác báo chí của Bộ và thực hiện một số công tác khác do Bộ trưởng phân công.

– Phụ trách theo dõi vùng Tây Nguyên.

– Tham gia và làm Phó Chủ tịch Ủy ban hợp tác Việt Nam – Lào; tham gia Ban Chỉ đạo Chương trình mục tiêu quốc gia, Ủy ban liên ngành do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ quyết định thành lập trong lĩnh vực phụ trách hoặc được Bộ trưởng phân công.

– Phụ trách công tác biên chế, vị trí việc làm, tuyển dụng công chức, viên chức; làm Chủ tịch một số Hội đồng của Bộ thực hiện việc tuyển dụng, nâng ngạch và ký các quyết định tuyển dụng và một số chính sách cán bộ theo phân cấp của Bộ.

Đơn vị phụ trách:

Trung tâm Thông tin và Dự báo kinh tế – xã hội quốc gia; Cục Quản lý đấu thầu; Vụ Kinh tế đối ngoại; Vụ Tài chính, tiền tệ; Vụ Giám sát và Thẩm định đầu tư; Vụ Quản lý quy hoạch; Báo Đầu tư; Tạp chí Kinh tế và Dự báo.

CHỦ ĐỀ

Khung chính sách phục hồi và phát triển kinh tế – xã hội bền vững gắn với Chiến lược phòng, chống dịch Covid – 19

TÓM TẮT

Updating…