Ông Phạm Mạnh Thắng

Phó Tổng Giám đốc, Vietcombank

TIỂU SỬ

– Trình độ học vấn: Tiến sĩ Kinh tế – Học viện Ngân hàng
– Tóm tắt quá trình công tác:
03/2014 – nay: Phó Tổng giám đốc Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam
12/2002 – 3/2014: Giám đốc Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam Chi nhánh Hải Dương
08/2000 – 11/2002: Phó giám đốc Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam Chi nhánh Quảng Ninh
07/1993 – 07/2000: Phó trưởng phòng Phòng Kế toán thanh toán, Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam Chi nhánh Quảng Ninh
10/1991 – 06/1993: Nhân viên Phòng Kế toán, Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam Chi nhánh Quảng Ninh
10/1985 – 09/1991: Nhân viên Phòng Ngoại hối, Ngân hàng Nhà nước tỉnh Quảng Ninh

CHỦ ĐỀ

Chiến lược chuyển đổi số ngân hàng

TÓM TẮT

Updating…